การทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ระยะที่ 2 (งานศิลป์แผ่นดิน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร […]

Read more

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ระยะที่ 2 (สาขางานศิลป์แผ่นดิน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง […]

Read more

“โครงการบริการวิชาการ” โครงการฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564

ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง […]

Read more

โครงการพัฒนายกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้อาชีวะทั่วประเทศ ด้านการตลาดดิจิตอล ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนายกระด […]

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 12

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม […]

Read more

การประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนกำลังคนอย่างยั่งยืน ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 โดย ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตร […]

Read more

จัดทดสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักการตลาดพื้นที่สีเขียว ชั้น 3

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม […]

Read more
1 2 3 4